GreenAccess

Đến Hoa Kỳ và ở lại. Bắt đầu từ đây.

Định cư thông qua Đầu tư

Với Chương trình Định cư theo diện Đầu tư – EB-5, GreenAssess hỗ trợ các gia đình và cá nhân định cư Hoa Kỳ thành công thông qua việc đầu tư an toàn.

Tổng quan về EB-5


Đạt đến Thành công Sau cùng

GreenAccess xác định sự thành công sau cùng là việc hỗ trợ khách hàng định cư và ở lại Hoa Kỳ với tư cách thường trú nhân hợp pháp – người giữ Thẻ Xanh. Các quy trình thủ tục tại GreenAccess kết hợp và tối đa hóa những lợi ích của chương trình EB-5, và các mô hình vốn vay và vốn chủ sở hữu.

Quy trình thủ tục của Chúng tôi


Các Dự án Đầu tư của Chúng tôi

Trọng tâm trong quy trình thủ tục của GreenAccess và việc định cư thành công sau cùng của khách hàng là các dự án đầu tư trường công tại Florida. Bản chất của những dự án này gần như bảo đảm việc xóa bỏ tình trạng di trú có điều kiện – trở ngại sau cùng và khó khăn nhất trong thủ tục của Chương trình EB-5.

Giáo dục là một trong những động cơ chính, nếu không muốn nói là động cơ quan trọng nhất, của những cá nhân và gia đình tìm kiếm việc thường trú tại Mỹ. GreenAccess giúp khách hàng phối hợp các dự án đầu tư với các mục tiêu định cư của họ.

Các Dự án


Tỷ lệ Hoàn vốn Đầu tư – ROI

Nhiều công ty dịch vụ có vẻ tương tự quảng cáo về tỷ lệ hoàn vốn đầu tư theo dự đoán. GreenAcces tập trung vào Tỷ lệ Hoàn vốn Đầu tư sau khi khách hàng nhập cư thành công. GreenAccess quảng cáo về tỷ lệ tuân thủ thành công 100% của khách hàng và hơn 300 cá nhân và gia đình được thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hiện tại, hơn 700 cá nhân đang ở trong các giai đoạn khác nhau trong quy trình thủ tục GreenAccess.

 Cảm nhận của Khách hàng