Hộ chiếu (H-1B, L1, 0-1, EB-1 và EB-4)

GreenAccess làm được một việc gần như bất khả khi là lấy được Thẻ Xanh Hoa Kỳ,  quyền thường trú vĩnh viễn hợp phápđược bảo đảm theo đó. GreenAccess lấp đầy khoảng trống giữa việc thành công khi nhập cư và các loại thị thực từng là con đường đáng tin cậy để được Thẻ Xanh nhưng hiện nay hầu như không thể có được. 

Chúng bao gồm:

  • Các Hộ chiếu Nhập cư do Gia đình Bảo Lãnh
  • Thị thực H-1B
  • Thị thực L1
  • Các loại Thị thực O-1 và EB- 1, còn được gọi là Visa Kỹ năng Đặc biệt
  • Thị thực EB-4 Nhập cư Phục vụ Tôn giáo
  • Xin Tị nạn

Nếu nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ thị thực nào trong bất kỳ dạng thị thực nào trong số này, GreenAccess cung cấp một giải pháp EB5 tuyệt vời. Dùng quá trình của GreenAccess nhiều người nhập cư tiếp tục  thành công trong việc có được Thẻ Xanh Hoa Kỳ và đạt quyền thường trú hợp pháp vĩnh viễn. Bạn cũng có thể làm điều đó.

Hãy liên hệ với GreenAccess ngay hôm nay. Tìm hiểu làm cách bạn có thể lấy Thẻ Xanh Hoa Kỳ. Tháng mười hai 7 tháng Chín năm 2018, để đảm bảo vẫn có thể sử dụng phương cách đạt Thẻ Xanh này cho bản thân và gia đình.