Quy trình Thủ tục chính là Chiến thuật

Định cư thành công với Chương trình EB-5 đòi hỏi quy trình thủ tục của GreenAccess phải khớp với quy trình thủ tục của Sở Di Trú Hoa Kỳ (United States Citizenship and Immigration Service-USCIS). Đúng như vậy.

Hai loại dự án và đầu tư đạt chuẩn EB-5:

01. Đầu tư $1 triệu  vào các cơ sở kinh doanh mới thành lập hoặc thành lập gần đây.

02. Đầu tư $500.000 vào các Khu vực Ưu tiên Tạo Việc làm Mục tiêu được Chỉ định (Targeted Employment Areas-TEA).

GreenAccess tạo đà cho cách thứ hai.

Các khách hàng của chúng tôi đầu tư $500.000 vào các dự án tại các khu vực nông thôn có tỷ lệ thất nghiệp cao được chỉ định, đặc biệt là các trường công tại Florida.

Có ba yêu cầu chính cho Chương trình EB-5:

01. Luật sư nhập cư chuẩn bị Đơn I-526, Đơn Xin Nhập cư của Doanh nhân Nước ngoài, dành cho cá nhân và toàn bộ các thành viên trong gia đình.

02.  Đơn phải được USCIS phê duyệt. Sau khi được duyệt, nhà đầu tư định cư và gia đình được nhận Thẻ Xanh có điều kiện.

03.  Sau cùng, GreenAccess nộp Đơn Yêu Cầu Xóa bỏ Tình trạng Cư trú Có Điều kiện. Khi được xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện, nhà đầu tư định cư và gia đình trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ – Người giữ Thẻ Xanh.

Yêu cầu thứ ba là khó đáp ứng nhất. Đây chính là điểm khác biệt của GreenAccess

Việc có thể đáp ứng và sau đó xóa bỏ điều kiện đòi hỏi dự án đầu tư phải tạo ra hoặc giữ được ít nhất 10 việc làm trọn thời gian trong vòng hai năm. Chỉ sau khi đáp ứng điều kiện này thì nhà đầu tư và gia đình hiện đã ở Hoa Kỳ trở nên thường trú nhân.

Trọng tâm trong quy trình thủ tục của GreenAccess và việc định cư thành công sau cùng của khách hàng là các dự án đầu tư trường công tại Florida.

Bản chất của những dự án này đáp ứng, và gần như bảo đảm, việc xóa bỏ tình trạng di trú có điều kiện.