GIAI ĐOẠN 19 – Pinecrest South

GIAI ĐOẠN 19 – Pinecrest South

PINECREST GLADES ACADEMY EXPANSION

15250 SW 8TH STREET, MIAMI, FL 33194
NGÀY KHAI TRƯƠNG: Dự kiến ​​tháng 8 năm 2018
SỐ VIỆC LÀM ĐƯỢC TẠO RA: 255 Dự kiến
CẤP LỚP: K-12/ 500 sinh viên dự kiến

Website Trường học

Để xem thông tin cá nhân, xin vui lòng đăng nhập hoặc nhập mật khẩu cụ thể trang của bạn

Mật khẩu Chủ

Mật khẩu Trang